Opći uvjeti poslovanja

Business Link, obrt za savjetovanje i ostale poslovne usluge 

Predmet Općih uvjeta poslovanja
Članak 1.


1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Business Link, obrt za savjetovanje i ostale poslovne usluge, vl. Bruno Hranjec, sa sjedištem u Zagrebu, ulica Josipa Hatzea 41, OIB: 13581683844 (dalje u tekstu: Business Link), kao davatelja usluga, te naručitelja usluga (dalje u tekstu: Naručitelj), kao korisnika usluga, u vezi s uslugom izrade i održavanja web stranica, kao i drugim uslugama koje su predmet ovih Općih uvjeta.
1.2. Predmet ovih Općih uvjeta jesu:
• usluge izrade web stranica koje mogu uključivati : postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak prerade i/ili punjenje gotovih predložaka, postupak ugradnje web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.
• usluge najma web programa,
• usluge najma web prostora,
• usluge najma web stranica,
• usluge podrške web programa
• usluge održavanja web stranice,
• sve druge usluge koje Business Link obavlja za Naručitelja, a za koje usluge Business Link ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu, i koje Business Link može pružiti Naručitelju sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).
1.3. Ovi Opći uvjeti odnose se i na predračun i/ili ponudu Business Linka (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvatom ponude Business Linka od strane Naručitelja usluge, kao i na ugovore koje Business Link sklopi s Naručiteljem usluge (dalje u tekstu: ugovori) , te čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.
1.4. Ovi Opći uvjeti odnose se, ali ne isključivo i na usluge najma WEB stranica (dalje u tekstu: WEB stranica) i WEB prostora (dalje u tekstu: WEB prostor) te na WEB platforme koje nude određenu uslugu, a u vlasništvu su ili zakupu od strane Business link obrta.
Takva usluga može, ali ne i isključivo uključivati izradu WEB stranice i WEB sadržaja za Naručitelja te pružanje usluga WEB promocije od strane Business Link obrta.

Obveze Naručitelja u odnosu na dostavu podataka, te odvijanje uredne suradnje
Članak 2.


2.1. Naručitelj Usluge mora biti poslovno sposobna fizička ili pravna osoba.
2.2. Naručitelj je dužan na zahtjev Business Linka predočiti sve obavijesti i isprave koje Business Link može smatrati potrebnima radi sastavljanja Ponude, odnosno izrade ugovora.
2.3. Naručitelj se obvezuje za cijelo razdoblje suradnje s Business Linkom, i to kako u fazi pregovora, tako i u fazi sklapanja ponuda, ugovora, te daljnjeg nastavka ugovornog odnosa osigurati pravilno funkcioniranje svog e-maila, a sve iz razloga što će se korespondencija odvijati putem e-mail poruka. Naručitelj je obvezan odmah obavijestiti Business Link o promjeni svoje e-mail adrese, te u slučaju da dođe do bilo kakve okolnosti koja je posljedica nepravodobnog obavještavanja Business Linka o promjeni e-mail adrese, posljedice za isto će snositi Naručitelj, s tim da će se smatrati da je e-mail poruka uredno dostavljena odnosno strane Business Linka trenutkom slanja na prethodnu odnosno poznatu e-mail adresu.
2.4. Naručitelj je dužan u pisanom obliku izvijestiti Business Link o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Ponudi odnosno ugovoru u pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka promjene. Ako Naručitelj ne izvijesti Business Link o promjeni osobnih ili identifikacijskih naprijed navedenih podataka u predviđenom roku, Naručitelj je suglasan da mu se dostava smatra izvršenom slanjem na posljednje dostavljene osobne ili identifikacijske podatke.
2.5. Naručitelj je dužan za cijelo razdoblje trajanja suradnje, dakle kod pregovaranja u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa, kao i za cijelo razdoblje trajanja ugovornog odnosa, odrediti ovlaštenu osobu koja će zastupati Naručitelja u odnosu na Usluge koje isti zahtijeva od Business Linka, a sve kako bi Business Link u svakom trenutku mogao dobiti sve potrebne informacije u svrhu mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja Usluge Naručitelju (dalje u tekstu: ovlaštena osoba). Business Link će od ovlaštene osobe, i to već u početku pregovaranja kod zasnivanja ugovornog odnosa, primati upute i naloge smatrajući da su isti u cijelosti odraz volje Naručitelja. U slučaju da tijekom suradnje dođe do promjene ovlaštene osobe, Naručitelj je o istome dužan hitno i bez odlaganja u pisanom obliku obavijestiti Business Link. Naručitelj je dužan voditi računa da izraz volje ovlaštene osobe odgovara stvarnoj volji Naručitelja, a sve iz razloga kako Business Link ne bi imao poteškoće u ispunjavanja svojih obveza prema Naručitelju u slučaju različitog očitovanja volje Naručitelja putem različitih ili pak neovlaštenih osoba. Business Link će postupati isključivo i skladu s uputama ovlaštene osobe, te do obavijesti Naručitelja da se ovlaštena osoba promijenila neće postupati po uputama niti jedne druge osobe koja će prema Business Linku izražavati volju Naručitelja.
2.6. Naručitelj se obvezuje surađivati s Business Linkom kako bi Business Link mogao zatražene i ugovorene Usluge izvršiti na vrijeme, i to na način da će Business Linku dostaviti sve potrebne materijale, dokumente, podatke, i ostalo kako bi Business Link mogao pravovremeno započeti s realizacijom ugovorene Usluge, te omogućiti Business Linku pristup svim potrebnim informacijama odnosno sustavima , a koji su Business Linku potrebni za izvršenje/izvršavanje ugovorene Usluge.
2.7. Naručitelj je dužan u roku od 45 dana od potpisivanja ponude Business Linku dostaviti sav materijal potreban za izradu WEB stranice i/ili dizajna, te se od tog roka u roku od 3 radna dana Business Link obvezuje započeti s radom na ugovorenom projektu ili usluzi. Ukoliko navedeni uvjet nije izvršen u roku 45 dana od potpisa ponude, Business Link se i dalje obvezuje izvršiti uslugu kada za to bude imao vremena što ovisi o drugim projektima koji su započeti ili kontinuirano traju u tom razdoblju.
2.8. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka bilo kakve obavijesti Business Linka dostaviti pismeno očitovanje na isto, a koje vrijeme reakcije je uračunato u rokove koje obvezuju Business Link u vezi s završetkom postupka izrade web stranice, no ako Naručitelj ne bude odgovarao na obavijesti ili upite Business Linka u za to određenom roku, rok izrade web stranice se produžava, i to za onoliko vremena za koliko je Naručitelj prekoračio svoje predviđeno vrijeme dostave povratne informacije Business Linku. Rok izrade web stranice se produžava i u slučaju bilo kakvog odstupanja od redovitog postupka izrade web stranice (primjerice uslijed učestalih izmjena uputa Naručitelja, uslijed izrade potpuno nove skice po zahtjevu Naručitelja u okviru postupka dizajniranja, dodavanja ili izuzimanja sadržaja i sl.).
Zasnivanje i vrste ugovornog odnosa
Članak 3.


3.1. Business Link će Naručitelju na zahtjev i sukladno prethodnim pregovorima dostaviti Predračun/ponudu koja će sadržavati sve bitne elemente ugovora, tako da trenutkom prihvata ili izvršenoj uplati po istoj u roku valjanosti od strane Naručitelja, nastaje ugovorni odnos. U sadržaju Ponude je uvijek navedeno da će sastavni dio ugovornog odnosa biti i ovi Opći uvjeti poslovanja. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Općih uvjeta, prednost će imati odredbe Ponude, a potom odredbe ovih Općih uvjeta.
3.2. Isključivo i jedino zajedno potpisana predmetna ponuda/ugovor i povezana uplata na račun Business Linka čine uvjete za započinjanje radova na projektu Naručitelja. Ukoliko jedan ili drugi uvjet nedostaju, Business Link nije obvezan započeti rad na projektu Naručitelja.
3.3. Iznimno od navedenoga u članku 3.1. ovih Općih uvjeta, Business Link će na zahtjev Naručitelja, a jednako tako i kada sam procijeni da je potrebno, s Naručiteljem sklopiti ugovor.
3.4. Dakle, pored ugovornih odnosa koji su nastali prihvatom Ponude i opisani su u članku 3.1. ovih Općih uvjeta, Business Link može sa Naručiteljem imati ugovorne odnose koji se temelje na sklopljenim ugovorima, i to sklopljenim ugovorima bez prethodno dostavljene Ponude ili pak ugovorima u kojima će Ponuda biti sastavni dio.
3.5. U slučaju ugovornog odnosa iz članka 3.4. ovih Općih uvjeta i to ugovornog odnosa koji se temelji na sklopljenom ugovoru bez prethodno dostavljene Ponude ovi Opći uvjeti će biti dio takvog ugovornog odnosa, te će u slučaju neslaganja između odredbi ugovora i Općih uvjeta prednost imati odredbe ugovora, a potom ovi Opći uvjeti.
3.6. U slučaju ugovornog odnosa iz članka 3.4. ovih Općih uvjeta i to ugovornog odnosa koji se temelji na sklopljenom ugovoru kojeg će ponuda biti sastavni dio, s tim da u tom slučaju ugovorni odnos nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnos važenja je uređen na način da će u slučaju suprotnosti između odredbi Ponude, ugovora i ovih Općih uvjeta prednost imati odredbe ugovora, potom Ponude, te na kraju odredbe ovih Općih uvjeta,. Vezano na naprijed navedeno, Naručitelj je dužan odmah prilikom primitka Ponude obavijestiti Business Link kako inzistira na sklapanju ugovora, te ne želi da ugovorni odnos nastane prihvatom Ponude, a jednako tako Business Link je dužan voditi računa da se u primjerenom roku pristupi zaključenju ugovora jer Ponuda u tom slučaju ima samo ulogu priloga ugovora.
3.7. Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Naručitelju se jasno daje na znanje da su ovi Opći uvjeti postojeći i da se mogu pročitati na stranici www.b-link.hr. Naručitelj potpisom ponude ili uplatom avansa prema ponudi/ugovoru izjavljuje da je pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja Business Linka. U slučaju da je stranica www.b-link.hr iz bilo kojeg razloga nedostupna u trenutku kada je Naručitelj odlučio pristupiti Općim uvjetima poslovanja na stranici, Naručitelj je dužan o tome izvijestiti Business Link putem e-maila na e-mail adresu consulting@b-link.hr, te će mu Opći uvjeti piti dostavljeni u pdf formatu na e-mail s kojeg je poslana obavijest.
3.8. Ukoliko nakon 45 dana od potpisa ponude i uplate avansa Naručitelj nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za izvedbu dogovorenog projekta i želi raskinuti suradnju definiranu predračunom/ponudom/ugovorom, Business Link ima pravo zadržati uplaćeni avans u cjelokupnom uplaćenom za pokrivanje troškova nastalih rezervacijom i utroškom vremena i ostalih resursa za Naručiteljev projekt.
3.9. Ukoliko je otkaz ugovora isključivo promjena stava o projektu od strane Naručitelja, te otkaz nije uvjetovan postupanjem Business Linka koje je definirano ovim Općim uvjetima poslovanja, Business Link će zadržati pravo na cjelokupni iznos ugovorene cijene projekta. Iznos će, ukoliko u međuvremenu nije podmiren, od Naručitelja biti zatražen e-mailom s maksimalno 3 poziva na plaćanje u razmacima od 2 tjedna. Nakon poslanih obavijesti, ukoliko bude potrebno Business Link će u ovakvim slučajevima naknadu zatražiti i sudskim putem.

Cijene i uvjeti plaćanja Usluga
Članak 4.


4.1. Cijene Usluga i njihov podroban opis u odnosu na vrstu, vrijeme, količinu i trajanje Usluge, kao i sve druge naknade na koje Business Link bude imao pravo temeljem ugovornog odnosa utvrđene su važećim cjenikom Business Linka (u daljnjem tekstu: Cjenik), s tim da će konkretne cijene za svakog pojedinog Naručitelja biti definirane ugovornim odnosom, i to na način da Business Link može svakom pojedinom Naručitelju odobriti popust na cijene iz Cjenika.
4.2. Business Link u pravilu izdaje Naručitelju elektronički račun jednokratno po izvršenoj usluzi ili jednom mjesečno za Usluge koje je Naručitelj koristio u prethodnom mjesecu, i to sa specifikacijom Usluga ili referencom na izdani predračun/ponudu po kojemu je izvršena uplata i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Naručitelj dužan podmiriti račun. Predujam u svrhu početka pružanja usluga Naručitelj će platiti Business Linku sukladno uvjetima utvrđenim ugovornom odnosu, kao i u rokovima i na način utvrđen ugovornim odnosom.
4.3. Business Link Naručitelju sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu Naručitelja koji je pak dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese. Pritužbe u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Business Linku u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana zaprimanja računa. U suprotnom će se smatrati da Naručitelj prihvaća račun.

Kakvoća Usluga, otklanjanje nedostataka i isključenje odgovornosti
Članak 5.


5.1. Business Link pruža Usluge Naručitelju sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj, odnosno sukladno obvezama iz ugovornog odnosa. Business Link se obvezuje sve Usluge obavljati profesionalno, stručno i pravovremeno.
5.2. Business Link neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Business Linka ili uslijed bilo kojih drugih razloga štete, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Business Linka.

Potpis i reference
Članak 6.


6.1. Business Link smije na web stranicama Naručitelja na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice i Naručitelj se obvezuje isto prihvatiti sve vrijeme dok koristi Usluge Business Linka.
6.2. Business Linku je dozvoljeno Naručiteljevu web stranicu i druge tipove Usluge pružene Naručitelju uvrstiti u vlastite reference i koristiti se tim podatkom u svrhu promidžbe vlastitih usluga.
6.3. Business Linku je dozvoljeno Naručiteljevu web stranicu i druge tipove Usluge pružene Naručitelju, koji se nalaze na web stranicama čije domene i/ili hosting su u vlasništvu ili zakupu od strane Business Linka, po isteku ugovorene usluge zadržati u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

Prestanak ugovornog odnosa
Članak 7.


7.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom/predračunom ili iznimno ugovorom koji prihvatom dovode do nastanka ugovornog odnosa, odnosno ugovorom, ali ne duže od godine dana, osim ako Predračunom/ponudom ili ugovorom nije naznačen drugi vremenski ograničeni rok prestanka ugovorenog odnosa.
7.2. Naručitelj i Business Link imaju pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos i to slanjem obavijesti o raskidu ugovornog odnosa u pisanom obliku, preporučenom poštom, naslovljenom na važeću adresu druge ugovorne strane. U tom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovornog odnosa.
7.3. Kod korištenja Usluga trajnije naravi, dakle korištenja usluga zastupanja u poslovanju, poslovnog posredovanja i savjetovanja, najma i podrške web programa, web prostora i web stranica, korištenja usluga održavanja web stranica i drugih Usluga koje ne podrazumijevaju jednokratno korištenje, ako Naručitelj ne obavijesti Business Link najkasnije 30 dana prije redovnog isteka trajanja ugovornog odnosa poštom preporučeno s povratnicom (dalje u tekstu: prvotni ugovorni odnos) o namjeri da se prvotni ugovorni odnos ne obnavlja, ugovorni odnos će se, a sve temeljem određenja sadržanog u ovim Općim uvjetima, obnoviti na isti period pod istim uvjetima kao što je utvrđeno prethodnim ugovornim odnosom, i to u odnosu na vrstu Usluge koja prema određenjima sadržanim u ovom članku može biti predmet obnavljanja (dalje u tekstu: obnovljeni ugovorni odnos), o čemu će Business Link obavijestiti Naručitelja pisanim putem.
7.4. U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Naručitelja i to prije isteka trajanja prvotnog ugovornog odnosa utvrđenog u Ponudi odnosno ugovoru, kao i u slučaju da Business Link u bilo kojem trenutku raskida ugovorni odnos zbog toga što Naručitelj krši obveze koje je preuzeo sklapanjem ugovornog odnosa na način predviđen u članku 7.5. ovih Općih uvjeta, Naručitelj je dužan platiti ugovornu kaznu Business Linku koja se sastoji u razlici između pune cijene ugovorenih Usluga utvrđene Cjenikom Business Linka i cijene koju je Naručitelj plaćao Business Linku temeljem ugovornog odnosa i to od datuma sklapanja ugovora do datuma prestanka ugovornog odnosa. Business Link će Naručitelju za taj iznos izdati račun koji se Naručitelj obvezuje podmiriti.
7.5. Business Link ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Naručitelj uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti Business Linka o prestanku ugovornog odnosa, i to:
• ako Naručitelj ne dostavi/omogući Business Linku svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama koji onemogućavaju Business Link u ispunjavanju svojih obveza odnosno uzrokuju zakašnjenje Business Linka u ispunjavanju preuzetih obveza;
• ako Naručitelj neprestano kasni s podmirivanjem računa Business Linka u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih;
• ako Naručitelj nije podmirio dva računa Business Linka uzastopce;
• ako Naručitelj vrši preinake u sadržaju Usluga koje je isporučio, dizajnirao i za koje odgovara Business Link bez Business Linkovog pismenog odobrenja;
• ako je protiv Naručitelja otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak,
• ako Naručitelj prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim Ugovorom i prilozima ovom Ugovoru, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak štete za Business Link,
• ako Naručitelj protiv Business Linka poduzima takve radnje i aktivnosti zbog kojih Business Link trpi štetu i gdje je Business Linku narušen poslovni ugled
7.6. Naručitelj ima pravo zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorene Usluge od strane Business Linka, osim ako je isto posljedica ponašanja odnosno propusta Naručitelja, zahtijevati za svaki dan zakašnjenja umanjenje 0,5 % ugovorene cijene bez PDV-a za ugovorenu Uslugu za koju je nastupilo zakašnjenje, ali ne više od 10 % ugovorene cijene bez PDV-a za Usluge za koju je nastupilo zakašnjenje, i to sve samo u slučaju kada Naručitelj i nadalje ostaje u ugovornom odnosu i zahtijeva ispunjenje ugovorenih Usluga. No, Naručitelj ima pravo u zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorene Usluge od strane Business Linka, osim ako je isto posljedica ponašanja odnosno propusta Naručitelja, zahtijevati i raskid ugovora bez otkaznog roka, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti Naručitelja o prestanku ugovornog odnosa, u kojem slučaju Naručitelj nema pravo na umanjenje cijene za svaki dan zakašnjenja koje je gore opisano, već Business Link mora Naručitelju vratiti sve uplaćene iznose sredstava koji se odnose na Uslugu koju Business Link nije dovršio u ugovorenom roku (uz pravo Business Linka da od iznosa koji treba vratiti odbije troškove usluga treće strane čije usluge naručuje Business Link za potrebe Naručitelja). U slučaju raskida ugovora, Naručitelj ne polaže autorska prava za Usluge koje je Business Link obavio do trenutka raskidanja ugovora.
7.7. Ako Naručitelj nakon plaćanja predujma otkaže ugovorni odnos iz bilo kojeg razloga Business Link zadržava cjelokupni iznos predujma, koji će se u tom slučaju smatrati naknadom za vrijeme koje je Business Link utrošio na postupak pregovaranja i sklapanja ugovornog odnosa koji neće zbog otkazivanja Naručitelja doći u fazu realizacije i naplate, te Business Link nadalje ima pravo naplatiti i sve usluge koje je zaista pružio.
7.8. Prestanak usluge najma web prostora na WEB stranicama i WEB platformama u vlasništvu ili u zakupu od strane Business Link obrta, nastupa prestankom vremenskog perioda održavanja zajamčenog Ponudom. Ukoliko Business Link odluči zadržati sadržaj kreiran za Naručitelja u sklopu takve usluge, takav sadržaj ostaje javan i poprima status reference te Business Link više nema obvezu za isti pružati uslugu administrativnog i tehničkog održavanja. Business Link ima pravo navedeni sadržaj ukloniti bez obavijesti Naručitelja. Takav sadržaj kreiran od strane Business Link obrta, Business Link ima pravo zadržati i do ukidanja domene na kojoj je ugovorena usluga što može jamčiti predmetnom promotivnom ponudom ili paketom usluge.

Posebni uvjeti vezano na usluge izrade web stranice
Članak 8.


8.1. Usluge izrade web stranice iz ovih Općih uvjeta jesu usluge koje obuhvaćaju sljedeće postupke: postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak prerade i/ili punjenje gotovih predložaka web stranice, za postupak ugradnje web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.
8.2. Postupak izrade web stranice u pravilu podrazumijeva sljedeće postupke, i to:
• postupak dizajniranja web stranice: kako bi Business Link mogao pristupiti postupku dizajniranja web stranice Naručitelj mora Business Linku predati sve potrebne informacije i dokumentaciju koju Business Link zatraži najkasnije u roku od 45 dana od potpisivanja ponude/predračuna (ili iznimno ugovora). Naručitelj ima pravo tražiti izmjenu skice koju Business Link predstavi istome nakon završetka postupka dizajniranja, ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku, za izmjenu predočene skice. Business Link će tek nakon što Naručitelj na jasan način u pisanom obliku prihvati skicu dizajna, krenuti s postupkom izrade web stranice. U slučaju da Naručitelj nakon trenutka prihvata skice dizajna bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiju skicu dizajna, Business Link ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Naručitelja;
• postupak programiranja ili izrade web stranice po prihvaćenom besplatnom ili kupljenom predlošku: kako bi Business Link mogao pristupiti postupku programiranja web stranice Naručitelj mora Business Linku predati sve potrebne informacije i dokumentaciju koju Business Link zatraži. Naručitelj ima pravo jednom tražiti prilagodbu web programa ili predloška koji Business Link predstavi istome nakon završetka postupka dizajniranja/programiranja, ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku, za izmjenu predočenog web programa/dizajna. Business Link će tek nakon što Naručitelj na jasan način u pisanom obliku prihvati web program/dizajn, krenuti s daljnjim postupcima za dovršenje web stranice. U slučaju da Naručitelj nakon trenutka prihvata web programa/dizajna bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiji web program/dizajn, Business Link ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Naručitelja;
• postupak prerade i/ili punjenje gotovih predložaka web stranice uključuje ( ali ne nužno sve) slijedeće radnje: preuzimanje besplatnog ili plaćenog predloška s Internet servisa koji trguje s gotovim predlošcima, individualizacija, obrada, nadogradnja, punjenje i postavljanje predloška na vlastiti, a potom i server koji je zakupio Naručitelj ili Business Link u njegovo ime ili u sklopu usluge koju pruža Business Link;
• postupak ugradnje web stranice uključuje sljedeće radnje: integraciju prihvaćenog tj. pismeno potvrđenog prijeloma web dizajna i web programa, te postavljanje svih datoteka i konfiguracija svih parametara potrebnih za rad web stranice na web poslužitelju i e-mail-u poslužitelja, osim u slučaju kada Naručitelj nije naručio usluge najma web i e-mail poslužitelja od Business Linka, jer će u toj situaciji Business Link obaviti samo unos sadržaja u obimu koji je Naručitelj naručio. Ako pak Naručitelj nije naručio ni unos sadržaja od Business Linka, u tom slučaju je Naručitelj dužan samostalno unijeti sadržaj, s tim da isto ne utječe na daljnje radove Business Linka, ugovoreni rok web projekta ili otvorena potraživanja Business Linka prema Naručitelju;
• postupak postavljanja u funkciju web stranice uključuje sljedeće radnje: aktivaciju web stranice na službenoj web adresi ako je web adresa pod ingerencijom Business Linka, a ako web adresa nije pod ingerencijom Business Linka, Business Link Naručitelju u tom slučaju isporučuje konfiguracijske parametre na temelju kojih Naručitelj postavlja web stranice u funkciju, ali u tom slučaju Business Link ne može direktno utjecati ili odgovarati za eventualni neispravan rad web stranice za vrijeme prelaska s jednog servera na drugi dok se vrši transfer domene, obzirom isto ovisi o parametrima postavljenim u svakom davatelju internet usluga pojedinačno;
• postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica.
8.3. Rok izrade web stranice utvrđuje se Ponudom odnosno ugovornim odnosom, kao i okolnosti za produžavanje roka izrade web stranice.
8.4. Postupak izrade web stranice okončan je kada je Business Link isporučio sve ugovorene usluge, osim u slučaju drukčijeg očitovanja Naručitelja, nastavno kada je Business Link uklonio bilo kakve razvidne nedostatke, te kada je Business Link o svemu prethodnome pisanim putem obavijestio Naručitelja.
8.5. Naručitelj ima rok od 15 (slovima: petnaeset) kalendarskih dana koji počinje teći od trenutka dostave obavijesti Business Linka o okončanju postupaka izrade web stranice u kojem može prijaviti nedostatke. Business Link će besplatno ukloniti prijavljene nedostatke u najkraćem mogućem roku. Ispravljanje eventualnih nedostataka besplatno je isključivo tijekom radnog vremena, dok će se zahtjevi za uklanjanjem nedostataka izvan radnog vremena naplaćivati kao hitno održavanje po cjeniku Business Linka, osim ako posebnim ugovorom o održavanju nije određeno drukčije. Ako se Naručitelj ne očituje tijekom roka od 15 dana, smatra se da Naručitelj nema primjedbi na okončani postupak izrade web stranice, te će se naknadno uklanjanje nedostataka naplaćivati po Business Linkovom cjeniku i/ili regulirati posebnim ugovorom.
8.6. Naručitelj snosi svu odgovornost vezano na povredu bilo kakvih autorskih ili drugih srodnih prava do kojih može doći uslijed korištenja materijala odnosno informacija dostavljenih Business Linku od strane Naručitelja u svrhu postupka izrade web stranice. Business Link će Naručitelju dodijeliti autorska prava na web dizajn i sadržaj izrađenih web stranica, ali tek nakon što Naručitelj u potpunosti plati okončani postupak izrade web stranice i prijenos domene i hostinga na Naručitelja u trenutno važećem iznosu po cjeniku Business Linka. Autorska prava na web programe koji su naručeni zadržava Business Link, uz dodjelu Naručitelju neprenosive dozvole korištenja istih u opravdane svrhe. Naručitelj ima pravo na korištenje web programa, ali ne na izvorni kod web programa, te ne smije kod web programa prodati odnosno ustupiti trećim osobama.
8.7. U slučaju raskida ugovornog odnosa Business Link će Naručitelju na njegov pisani zahtjev omogućiti pristup Naručiteljevoj web stranici ili Naručitelju omogućiti pristup datotekama od kojih se sastoji Naručiteljeva web stranica izuzev web programa, s ciljem da Naručitelj može nadalje koristiti istu. Naručitelj ne smije preprodavati niti neovlašteno koristiti web programe.
8.8. Business Link nema obvezu educirati Naručitelja za korištenje tehnologija i alata koje Business Link ne proizvodi. Pravo na edukaciju za korištenje onih tehnologija i alata koje Business Link jest isporučio regulira se sklapanjem zasebnog ugovora.

Posebni uvjeti vezano na usluge održavanje web stranice
Članak 9.


9.1. Usluge održavanja web stranice iz ovih Općih uvjeta jesu usluge koje podrazumijevanju svaku promjenu na Usluzi koja je prethodno zatražena i odobrena. Usluge održavanja koje se naplaćuje jesu sljedeće usluge:
• nadogradnje,
• promjene prethodno odobrenih Usluga ili dijelova Usluga,
• popravci grešaka koje nije prouzročio Business Link,
• promjene funkcionalnosti web stranica koje nastaju zbog napretka tehnologije,
• izlazak novih web preglednika/novih/novih uređaja za pregled web stranica/novih tehnologija za pregled web stranica,
• nadogradnje softverske infrastrukture na kojima se temelje Business Linkovi proizvodi i usluge,
• sve druge usluge održavanja
Usluge održavanja koje se ne naplaćuju su usluge uklanjanja nedostataka koje je uzrokovao Business Link, s tim da je isto besplatno samo tijekom radnog vremena i u roku od 45 dana koji počinje teći od trenutka dostave obavijesti Business Linka o okončanju postupaka izrade web stranice.
9.2. Zajamčeno vrijeme reagiranja je 14 radnih dana od trenutka primitka upita koji se može odnositi na prijavu kvara, zahtjev za savjetovanjem, zahtjev za tehničkom podrškom. Business Link će nakon primitka upita potvrditi Naručitelju primitak istoga, proslijediti upit na rješavanje, te povratno obavijestiti Naručitelja o rješavanju upita.
9.3. Usluge održavanja web stranice predmet su posebnog ugovornog odnosa.

Rješavanje sporova
Članak 10.


10.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Business Link i Naručitelj će nastojati mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu.

Naknada štete
Članak 11.


11.1. Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje Business Linkovih Usluga od strane Naručitelja uzrokuje štetu Business Linku, drugim Business Linkovim naručiteljima ili trećim osobama, Naručitelj će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda.

Završne odredbe
Članak 12.


12.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje Business Link pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge, koje će Business Link pružati u budućnosti.
12.2. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.b-link.hr, na koju je Naručitelj pisanim putem upućen prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ponudom/ugovorom, te se potpisom ili plaćanjem po ponudi ugovoru s istima slaže i izjavljuje da ih je pročitao s razumjevanjem.
12.3. U slučaju da je jedna od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.

U Zagrebu, 04.10.2019.


Mobirise

BUSINESS LINK, obrt za savjetovanje
i ostale poslovne usluge

Kontakti

Josipa Hatzea 41

HR-10110 Zagreb